OGC Definitions Service (Beta)

http://www.opengis.net/def/verticalDatumType/OGC

http://www.opengis.net/def/verticalDatumType/OGC

star this property label http://www.opengis.net/def/verticalDatumType/OGC remove filter
unstar this property type
Collection
unstar this property is primary topic of 1.0&_properties=type,sameAs.sameAs,isPrimaryTopicOf
star this property same as
OGC
unstar this property same as
ogc
OGC